nuǎn huà
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • warm

    • dì qiú nuǎn huà cù jìn zhí wù qiān yí yǔ rù qīn

      地球暖化促进植物迁移入侵

      Global warming facilitates plant migration and biologicalinvasion.