pī liè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • separation; flerry; rip; split off; broom; wedgework; cleavage; cleavage fracture

  • yù fáng zhǐ jia pī liè

   预防指甲劈裂

   prevent nails splitting

  • nà kē shù bèi yī dào shǎn diàn pī liè le

   闪电劈裂

   The tree was hewn asunder by a bolt of lightning.