qī qiè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.wife and concubine(s); harem

  • qī qiè dōu zhù zài nǚ juàn nèi shì li

   妻妾女眷内室

   The wives and concubines lived in the women room.

  • sū dān de qī qiè zhù zài hòu gōng

   苏丹妻妾后宫

   The sultan's wives and concubines live in the harem.

Chinese words with pinyin qi qie