qī yā
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.bully and oppress; ride roughshod over

  • qī yā qióng rén

   欺压穷人

   bully and oppress the poor

  • qī yā rén mín de fǎn dòng pài

   欺压人民反动

   reactionaries riding roughshod over the people

  • qī yā bǎi xìng

   欺压百姓

   ride roughshod over the people

  • tā qī yā tā de tóng xué

   欺压同学

   She tyrannizes her classmates.

  • shòu qī yā de rén men

   欺压人们

   the underdogs

Chinese words with pinyin qi ya