qǐ zuò yòng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.play a part

  • yí chuán yīn sù zài bìng qíng zhōng yě qǐ zuò yòng

   遗传因素病情起作用

   Genetic factors also play a part in the condition.

 • 2

  v.take effect

  • má zuì yào kāi shǐ qǐ zuò yòng

   麻醉药开始起作用

   The anaesthetic began to take effect.

  • guó jì zhì cái kāi shǐ qǐ zuò yòng

   国际制裁开始起作用

   International sanctions were beginning to take effect.

 • 3

  n.function

  • bù qǐ zuò yòng

   起作用

   be ineffective