qiǎ zhù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.get stuck; choke; clutch

  • jī qì qiǎ zhù yī dòng bù dòng le

   机器卡住一动不动

   The engine has seized up and stopped.

  • wǒ de lā liàn qiǎ zhù le

   拉链卡住

   My zip's stuck.

  • yī gè nán zǐ de jiǎo bèi gē cǎo jī qiǎ zhù le

   一个男子割草机卡住

   A man caught his foot in the lawnmower.