qiān jiā wàn hù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slevery family; innumerable households or families; innumerable homes

  • zhè jiàn shì qing guān xi dào qiān jiā wàn hù bì xū chǔ lǐ hǎo

   事情关系千家万户必须处理

   This issue affects the livelihood of every family and must be handled properly.

  • wù jià yǐng xiǎng dào qiān jiā wàn hù de qiè shēn lì yì

   物价影响千家万户切身利益

   Prices affect the immediate interests of every family.