qiān mò
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.fmlcrisscross footpaths between fields

    • dà liàng de rì cháng shēng huó réng rán xíng zǒu zài xí guàn xìng guī fàn de qiān mò zhōng

      大量日常生活仍然行走习惯规范阡陌

      The massive daily life still walks in the crisscrossing footpaths in folk fields which customary norms formed.

Chinese words with pinyin qian mo