qiáng jiān
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.rape; violate (a woman); defile

  • qiáng jiān àn

   强奸

   rape case

  • qiáng jiān nǚ xìng

   强奸女性

   indecent assault on women

  • jìn lái zhè ge dì qū yǐ jīng yǒu liù míng fù nǚ zāo dào qiáng jiān wěi xiè

   近来这个地区已经妇女遭到强奸猥亵

   Six women have been sexually assaulted in the area recently.