qiáng shang
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • wall

  • qiáng shang de gào shi xiě zhe qǐng wù xī yān

   墙上告示吸烟

   The notice on the wall says "no smoking".

  • gē bǎn yīng gāi láo láo dìng zài qiáng shang

   搁板应该牢牢墙上

   The shelves should be securely anchored to the wall.

Chinese words with pinyin qiang shang