qīn jìng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.admire and respect

  • lìng rén qīn jìng

   钦敬

   be admired and respected

  • qīn jìng zhī chén

   钦敬

   great admiration and respect

  • bù shèng qīn jìng

   钦敬

   have great admiration and respect for somebody

  • wǒ xīn zhōng chōng mǎn le qīn jìng

   心中充满钦敬

   I am filled with awe.