qīng jié jì
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.detergent; cleaner; cleanser

  • zhè zhǒng chú fáng qīng jié jì néng qù chú yóu zì hé wū gòu

   厨房清洁剂去除油渍污垢

   This kitchen cleaner is formulated to cut through grease and dirt.

  • jiā tíng qīng jié jì

   家庭清洁剂

   household cleaner

Word usage

 • "清洁剂" is often matched with measure word "瓶"or"箱".
  • 清洁剂

   one bottle of detergent

  • 清洁剂

   one box of detergent