qíng yuán
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.predestined love

  • qíng yuán yǐ duàn

   情缘

   Their love has come to an end.

  • tā men de qíng yuán wèi liǎo

   他们情缘

   Their love has not run its course.

  • tā men yǒu guò yī duàn lù shuǐ qíng yuán

   他们露水情缘

   They had a brief flirtation.