qiū bǐ tè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.Cupid (Roman god of love)

  • ràng qiū bǐ tè zhī jiàn shè zhòng

   丘比特射中

   be hit by Cupid's arrows

  • qiū bǐ tè de ài qíng zhī jiàn yòu shè xiàng le tā

   丘比特爱情

   Cupid fired another arrow at him.

  • ài shén qiū bǐ tè zhèng zài wān gōng shè jiàn

   爱神丘比特弯弓射箭

   Venus ratio shoot arrow in the curved bow.