qū tǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.body; soma; stature

  • kuí wú de qū tǐ

   魁梧躯体

   be of great stature

  • tā men kě yǐ jìn gù tā de qū tǐ dàn shì wú fǎ jìn gù tā de sī xiǎng

   他们可以禁锢躯体但是无法禁锢思想

   They can jail his body but not his ideas.

  • hé qū tǐ fēn lí de tóu

   躯体分离

   a disembodied head

  • nǐ cán pò de qū tǐ shǔ yú hā kǎ

   残破躯体属于哈卡

   Your broken body belongs to Hakkar.