quán qiú
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.worldwide; the whole world; entire globe

  • míng zhèn quán qiú

   全球

   be famous all over the world; be world-famous

  • quán qiú cái jūn

   全球裁军

   worldwide disarmament

  • quán qiú lùn tán

   全球论坛

   global forum

  • fàng yǎn quán qiú

   放眼全球

   keep the whole world in view