quán tiān
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.all day long; entire day

  • tā quán tiān dōu zài wài miàn

   全天外面

   She was out all day.

  • tā men quán tiān xiǎo shí kān shǒu nà xiē fàn rén

   他们全天24小时看守那些犯人

   They mounted an around-the-clock guard on the prisoners.

  • bào gào chēng tā men hái miàn lín zhe quán tiān huí fù xìn xī de yā lì

   报告他们面临全天回复信息压力

   The report said they also faced pressure to respond to messages at all hours of the day.