rén lì zī yuán
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.human resources

  • chōng fèn lì yòng rén lì zī yuán

   充分利用人力资源

   make full use of human resources

  • rén lì zī yuán fēng fù

   人力资源丰富

   have rich human resources

  • shēn qǐng zhě bì xū zài rén lì zī yuán guǎn lǐ fāng miàn jù yǒu liáng hǎo de jī chǔ

   申请必须人力资源管理方面具有良好基础

   Applicants must have a good grounding in human resources management.