rén shòu
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.life span

  • yī zhāng rén shòu bǎo xiǎn dān

   人寿保险

   a life insurance policy

  • yī jiā rén shòu bǎo xiǎn gōng sī

   人寿保险公司

   a life office

Chinese words with pinyin ren shou