rēng qì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • v.abandon; give up

    • tā de qiān míng zé bèi rēng qì zài yǐ zi shang huò zhě bèi jiàn tà zài jiǎo xià

      签名扔弃椅子或者践踏脚下

      Her signs were abandoned on chairs and trampled under foot.