ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.Sweden

  • tā men dù hé dào le ruì diǎn

   他们渡河瑞典

   They crossed over the river into Sweden.

  • ruì diǎn jūn zhǔ lín guó dàn bìng bù tǒng zhì

   瑞典君主统治

   The Swedish sovereign reigns but does not govern.