sà ěr wǎ duō
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.El Salvador

  • tā jīn nián jiāng fǎng wèn sà ěr wǎ duō

   今年访问萨尔瓦多

   He will visit El Salvador this year.

  • sà ěr wǎ duō shǒu cì chéng wéi shì rén guān zhù de xīn wén jiāo diǎn

   萨尔瓦多首次成为世人关注新闻焦点

   El Salvador first hit the world headlines.