shān rán
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.fmltearful; in tears; full of tears

  • tā kàn dào shū fù de cǎn zhuàng bù jīn shān rán ér qì

   叔父惨状不禁潸然

   He wept copiously at the sight of his uncle's misery.

  • zhè yàng bēi cǎn de chǎng miàn shèn zhì ràng zhēng zhēng nán zǐ shān rán lèi xià

   这样悲惨场面甚至铮铮男子潸然

   Grown men were moved to tears at the horrific scenes.