shàn yú
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • be good at

  • yī wèi shàn yú huí bì jì zhě wèn tí de lǎo shǒu

   擅于回避记者问题老手

   a skilled dodger of reporters' questions

  • tǎn bái shuō nǐ bìng bù shàn yú zài páng guān kàn

   坦白并不擅于观看

   Honestly, you're not good at sitting on the sidelines.