shè jì tú
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.design chart; design diagram

  • tǐ yù zhōng xīn de shè jì tú

   体育中心设计图

   the design for the sports center

  • jiàn zhù shī zài huì zhì xīn bàn gōng lóu de shè jì tú

   建筑师绘制办公楼设计图

   The architect is drawing up plans for the new offices.