shēng dào
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.sound channel; sound track

  • shēng dào dǎo huàn

   声道倒换

   channel reversal

  • dān shēng dào

   声道

   single sound track

  • sǔn jí shēng dào yì kě dǎo zhì shī yīn

   声道导致失音

   The damage of the sound track may also cause the aphonia.

Chinese words with pinyin sheng dao