shēng kè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.stranger; new/unfamiliar guest

  • yī gè shēng kè

   生客

   a stranger

  • zhè zhǒng qíng xing zhǐ yǒu nà wèi shēng kè jué de qí guài

   这种情形只有生客觉得奇怪

   Only the stranger was surprised at this scene.