shī yā
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.exert pressure

  • wǒ men jué dìng jǔ xíng jí huì lái duì zhèng fǔ shī yā

   我们决定举行集会政府施压

   We decided to hold a rally to put pressure on the government.

  • yào shǐ gāi guó jìn xíng zhèng zhì biàn gé wéi yī de bàn fǎ jiù shì xiàng qí shī yā

   使进行政治变革唯一办法就是施压

   The only way they can bring about political change is by putting pressure on the country.