shì kǒu
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.palatable; tasty

  • jiā xiāng cài chī qi lai shì kǒu

   家乡菜起来适口

   One's home town dishes are the most delicious.

  • tiáo liào shì kǒu bìng qiě kāi wèi

   调料适口并且开胃

   The dressing was nice and tangy.

Chinese words with pinyin shi kou