shì xí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.obtain by inheritance; inherit

  • shì xí jué wèi

   世袭爵位

   hereditary title of nobility

  • shì xí quán lì

   世袭权力

   hereditary right

  • shì xí tǒng zhì zhě

   世袭统治者

   hereditary ruler

  • shì xí de wáng cháo

   世袭王朝

   hereditary monarchy

  • shì xí de zhì dù

   世袭制度

   the hereditary system

  • shì xí de guì zú

   世袭贵族

   hereditary aristocracy

Chinese words with pinyin shi xi