shì yòng qī
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.probationary period

  • shì yòng qī jié shù zhī hòu nǐ jiāng chéng wéi cháng qī gù yuán

   试用期结束之后成为长期雇员

   At the end of the probationary period, you will become a permanent employee.

  • jīng guò liù gè yuè de shì yòng qī tā huò zhǔn zhèng shì dān rèn gāi zhí

   经过试用期获准正式担任

   After a six-month probationary period, her position was confirmed.

Chinese words with pinyin shi yòng qi