shì yòng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.try out; on probation; on trial

  • wǒ xiǎng shì yòng yī xià

   试用一下

   I want to try it out.

  • shì yòng jī qì

   试用机器

   give the machine a trial

  • shì yòng qì chē

   试用汽车

   try out a car

  • rú guǒ nǐ xiǎng yào zhè fèn gōng zuò wǒ zhǔn bèi shì yòng nǐ

   如果想要工作准备试用

   If you want the job, I'm prepared to give you a trial.

  • shì yòng liǎng nián

   试用

   two years on probation