shǒu kào
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.manacle; handcuffs

  • dài shǒu kào

   手铐

   wear handcuffs

  • qǔ xia shǒu kào

   手铐

   remove handcuffs

  • jǐng chá kā chā yī shēng bǎ shǒu kào kào dào le tā de shuāng wàn shang

   警察咔嚓手铐

   A policeman snapped handcuffs around her wrists.

  • nà gè rén hái wèi lái de jí táo pǎo jǐng chá yǐ gěi tā dài shang le shǒu kào

   逃跑警察手铐

   In a twinkling, the detective had the handcuffs on the man.