shǒu wàng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.keep watch

  • zhè shì gè shǒu wàng tǎ

   守望

   This is a watchtower.

  • tā shǒu wàng zhe bù fàng guò rèn hé mò shēng rén

   守望放过任何陌生人

   He kept a sharp lookout for any strangers.