shǒu zé
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.rules

  • yán gé de gōng zuò shǒu zé

   严格工作守则

   strict work regulations

  • zūn shǒu shǒu zé

   遵守守则

   observe the regulations

  • wéi bèi xué shēng shǒu zé

   违背学生守则

   break students regulations

  • měi gè zhí yè yǒu yán gé de háng yè shǒu zé

   职业严格行业守则

   Every profession has a strict code of practice.