shòu hài zhě
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.sufferer; victim; casualty

  • shòu hài zhě de fù mǔ jù zài yī qǐ

   受害者父母一起

   The parents of the sufferers get together.

  • ér tóng hé lǎo nián rén yě kě néng chéng wéi chōu jīn de shòu hài zhě

   儿童老年人可能成为抽筋受害者

   Children and seniors alike can be victim to cramping.