shuāng rén jiān
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.double room

  • jiǔ diàn de shuāng rén jiān

   酒店双人间

   double room in a hotel

  • yù dìng yī gè shuāng rén jiān

   预订双人间

   book a double room

  • nǐ men yǒu shuāng rén jiān ma

   你们双人间

   Have you got a double room?

Chinese words with pinyin shuang rén jian