sī diào
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • tear off

  • nǐ wèi shén me jiāng nà fēng xìn sī diào

   为什么撕掉

   Why did you tear up that letter?

  • tā sī diào le huā píng sì zhōu de bāo zhuāng cái liào

   撕掉花瓶四周包装材料

   He removed the packing from around the vase.