suān chéng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.bigarade; sour/bitter orange

  • tài shì pēng rèn de tè sè fēng wèi shì xiāng cài hé suān chéng

   泰式烹饪特色风味香菜酸橙

   The signature flavours of Thai cookery are coriander and lime.

  • suān chéng zhī zàn shí quē huò

   酸橙暂时缺货

   Lime juice is both temporarily out of stock.