suān cù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.vinegar

    • jù shuō tā céng yǒu yī duàn shí qī wèi le bù fā pàng kào chī mǎ líng shǔ hé suān cù guò rì zi

      据说时期发胖马铃薯酸醋日子

      It is said that for a certain period of his life lived on potatoes and vinegar in order to keep thin.