tái
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • runway (for a fashion show etc.); catwalk

    • mó tè qīng kuài zì xìn de zǒu zài tái shàng

      模特轻快自信T台

      The model walked briskly and confidently down the runway.