tài yǔ
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.Thai (language)

  • tài yǔ shǐ yòng pīn yīn wén zì

   泰语使用拼音文字

   Thai language uses alphabetic writing.

  • nǐ huì shuō tài yǔ ma

   泰语

   Can you speak Thai?

  • wǒ bù xiǎng xué tài yǔ

   泰语

   I don't want to learn Thai.

Word usage

 • "泰语" is often matched with measure word "句".
  • 泰语

   one sentence of Thai