tàn hào
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.exclamation mark; exclamation point

    • zài zhè fēng xìn de jié wěi tā huà le yī gè dà dà de tàn hào

      结尾叹号

      She added a big exclamation mark at the end of this letter.