tǎng zhe
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • adj.wet

    • jǐ tiáo gǒu dào chù luàn pǎo zuǐ li tǎng zhe bái mò

      到处淌着白沫

      Dogs are running aimlessly with foam flecking their mouths