tè xìng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.peculiarity; behaviour; characteristic property

  • jiān yìng shì jīn gāng zuàn de yī gè tè xìng

   坚硬金刚钻特性

   Hardness is a property of diamonds.

  • cí tiě yǒu xī tiě de tè xìng

   磁铁特性

   Magnetite has magnetic properties.

  • tè xìng xiǎn zhù

   特性显著

   with striking features

  • mín zú tè xìng

   民族特性

   national characteristics

Chinese words with pinyin te xing