téng qīng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.make a fair copy of

  • téng qīng gǎo

   誊清稿

   a clean copy

  • zhè shì dǐ gǎo hái méi yǒu téng qīng

   底稿没有誊清

   This is the draft and it hasn't been transcribed yet.

  • tā bǎ nà fèn bào gào zuò le yī fèn téng qīng běn

   报告誊清

   She has made me a fair copy of the report.