tiān na
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • good gracious; for goodness sake

  • wǒ de tiān na

   天哪

   Oh, my god!

  • tiān na nà zhī shī zi pǎo chū lóng le

   天哪狮子

   Great god! The lion is out of his cage.