tiān tái
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • flat roof (for drying clothes, etc); balcony; veranda

    • dà jiàn wù liào jiāng yóu diào jī cóng tiān tái diào yùn dào dì miàn

      大件物料吊机天台地面

      Bulky materials will be lifted by mobile crane from roof level to ground level.