tiào yuǎn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.broad jump

  • tā cān jiā le tiào yuǎn bǐ sài

   参加跳远比赛

   She has put herself in for the long jump.

  • tiào yuǎn yùn dòng duì yuán

   跳远运动队员

   long jumper

  • lì dìng tiào yuǎn

   跳远

   standing long jump

 • 2

  n.a kind of field event, generally refers to the running broad jump

  • tā zài tiào yuǎn bǐ sài zhōng huò dé le dì èr míng

   跳远比赛获得

   She took second place in the long jump.