tú liào
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.coating; paint; coating material; daubing

  • zhè zhǒng tú liào fáng fǔ

   涂料防腐

   This paint is anti-corrosive.

  • ān quán qǐ jiàn yào yòng nài huǒ tú liào

   安全起见耐火涂料

   To be on the safe side, refractory paint should be used.

  • zhè zhǒng tú liào hěn guì qǐng shěng zhe yòng

   涂料

   This paint is very expensive, so please use it sparingly.

  • zhè shì yī tǒng hēi sè tú liào

   黑色涂料

   This is a tin of black paint.